คณะกรรมการตรวจตัดสินแปลงฯ ออกตรวจตัดสินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี59

        ระหว่างวันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2559 นายโอภาส ประภัสโร นักวิชาการเกษตร กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจตัดสินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้ออกไปตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ร่วมจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2559 คือ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่อำเภอหนองบัว และพันธุ์ปทุมธานี 1 ในพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัย และอำเภอตาคลี นครสวรรค์ เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กรมการข้าวกำหนด

*************************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

สุภาวดี แก่นเสน ;เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ  : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์