head 940 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเวทีชุมชน กิจกรรมย่อยการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี2564 ณ ที่ทำการ
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

        เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาววงเดือน ฟักขำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายวีรชัย  ปานพรม เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี จัดกิจกรรมเวทีชุมชนตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมย่อยการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2564 เพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกับสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าไม้ ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีประธานศูนย์ข้าวชุมชน คณะกรรมการ และสมาชิก ร่วมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานในปี 2564 ในโอกาสนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ส่งมอบกระสอบพลาสติกสานสำหรับบรรจุเมล็ดพันธุ์ที่โครงการฯ สนับสนุนให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนที่ร่วมโครงการ

            

hd 940

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

นายวีรชัย  ปานพรม เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ : ภาพ
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์