ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ช่วยเหลือหน่วยงานอื่นในการวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕

       ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายสุนทร  โนราช  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นายดรัณ ฤทธิ์บัว นายช่างเครื่องกล และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนัก วัดความชื้นเมล็ดข้าวจากตัวอย่างที่เก็บข้อมูลผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ จากอำเภอต่างๆ  

**************************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ เมธากูล, ส่งศักดิ์ ต้นบุตร, วีรชัย  ปานพรม;เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ  : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์