head 922 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP ให้แก่เกษตรกร ณ ที่ทำการกลุ่มส่งเสริมการเกษตรผู้ปลูกข้าวห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  มอบหมายให้ นางสาววงเดือน ฟักขำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายวีรชัย ปานพรม เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ  กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี GAP ให้แก่สมาชิกกลุ่มส่งเสริมการเกษตรผู้ปลูกข้าวห้วยหอม ณ ที่ทำการกลุ่ม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

            

hd 922

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วีรชัย ปานพรม เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์