head 921 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ทำการทดสอบและตรวจรับเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนบ้านห้วยโรง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

     เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายโอภาส ประภัสโร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวศิรดา ใจยง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี พร้อมคณะกรรมการตรวจรับเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวจากสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว กรุงเทพฯ ที่ลงพื้นที่มาทำการทดสอบและตรวจรับเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ได้สนับสนุนให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนที่ร่วมโครงการ โดยคณะกรรมการตรวจนับฯ มาตรวจสอบเครื่องคัด ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องฯ ที่บริษัทมาติดตั้งให้ศูนย์ข้าวชุมชน ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนบ้านห้วยโรง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

            

hd 921

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ศิรดา ใจยง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์