head 920 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน ICS (GAP seed)ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านวังมะเดื่อ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์, นางสาววงเดือน ฟักขำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายส่งศักดิ์ ต้นบุตร เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ คณะกรรมการตรวจรับรองระบบการผลิต GAP seed ลงพื้นที่อำเภอหนองบัว เพื่อตรวจประเมินระบบควบคุมภายในและระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ GAP seed ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านวังมะเดื่อ ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านวังมะเดื่อ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

            

hd 920

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ส่งศักดิ์ ต้นบุตร เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์