head 919 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามเครื่องจักรทางการเกษตรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ ณ พื้นที่อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

   เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายวัลลภ ชูชีพ และนางสาวกุลธิดา น้อยบุญชู เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ลงพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกร พร้อมทั้งติดตามเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตรที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ เเละดำเนินการจัดทำเอกสารการขอใช้งานเครื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการต่อไป

            

hd 919

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วัลลภ ชูชีพ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์