head 917 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินควบคุมภายใน และระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP Seed ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้าย ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้าย ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

     เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาววงเดือน ฟักขำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นาย เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP Seed ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน และระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP Seed  ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้าย ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้าย ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

            

hd 917

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ส่งศักดิ์ ต้นบุตร เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์