ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมประชุมผู้ตรวจราชการ ที่มาติดตามเรื่องการเก็บข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวของจังหวัดนครสวรรค์

          เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายโอภาส ทองยงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๘ ได้มาประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดนครสวรรค์เกี่ยวกับการติดตามการสำรวจข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าวปีการผลิต ๒๕๕๙/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์นครสวรรค์ นายสุนทร โนราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมและรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในเรื่องดังกล่าว 

******************************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์