head 905 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2563 ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

     เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายนภัส ยิ้มกรุง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2563 ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน และเดินชมนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ศูนย์ฯ นครสวรรค์ โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าว การใช้แหนแดงในนาข้าวเพื่อลดการใช้ปุ๋ยและเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ดิน ฯ พร้อมมอบแหนแดงให้แก่ผู้สนใจนำไปขยายเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

            

hd 905

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

นภัส ยิ้มกรุง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ: ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์