กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้ายร่วมการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น

ระดับกลุ่มศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง

          เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   นายสุนทร  โนราช  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ นายสุพล  อรุณ  ประธานกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้าย สมาชิกกลุ่ม พร้อมหน่วยราชการอื่นๆ ในพื้นที่ และผู้นำท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ นายวัฒนชัย  สุภา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย ประธานคณะทำงานคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับกลุ่มศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง พร้อมคณะทำงาน ที่มาตรวจประเมินกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้าย อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  ได้เสนอเข้าร่วมการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับกลุ่มศูนย์ ปี ๒๕๕๙  โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในพื้นที่  ตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ  โดย นายสุพล  อรุณ  ประธานกลุ่มฯ นำเสนอผลสรุปการดำเนินงาน  กิจกรรมด้านต่างๆ ของกลุ่ม แก่คณะกรรมการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน  

******************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ เมธากูล, ; เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์