head 894 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แมลง สัตว์ศัตรูข้าวและโรคข้าวจากแปลงพยากรณ์ที่ในพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอตาคลี อำเภอพยุหะคีรี อำเภอหนองบัว อำเภอไพศาลี อำเภอท่าตะโก อำเภอโกรกพระ อำเภอลาดยาว และอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รวม 10 แห่ง ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อรองรับสภาพภูมิอากาศ และการป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ ปี2564

       นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาววิภาวรรณ เมธากูล เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กลุ่มควบคุมคุณภาพ ออกติดตามสถานการณ์แมลง สัตว์ศัตรูข้าวและโรคข้าวจากแปลงพยากรณ์ที่ในพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอตาคลี อำเภอพยุหะคีรี อำเภอหนองบัว อำเภอไพศาลี อำเภอท่าตะโก อำเภอโกรกพระ อำเภอลาดยาว และอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รวม 10 แห่ง ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อรองรับสภาพภูมิอากาศ และการป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ ปี2564 โดยเริ่มดำเนินการในช่วงฤดูข้าวนาปรังตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมา เจ้าหน้าที่จะทำการเดินสุ่มสำรวจในแนวทแยงมุม จำแนกชนิดแมลงที่พบจากแปลงพยากรณ์แต่ละแห่ง รวม 20 จุด และหาค่าเฉลี่ย หากพบแมลงศัตรูข้าว หรืออาการของโรคข้าว ถึงระดับที่ต้องทำการควบคุม จะทำการแจ้งแนวทางการควบคุมแก่เจ้าของแปลง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

            

hd 894

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ เมธากูล เจ้าหน้าที่โครงการ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์