head 887 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามเก็บข้อมูลการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชน ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่อำเภอตาคลี และอำเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์

   เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาววงเดือน ฟักขำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายส่งศักดิ์ ต้นบุตร และ นางสาวศิรดา ใจยง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ลงพื้นที่อำเภอตาคลี และอำเภอโกรกพระ เพื่อชี้แจงประธานศูนย์ข้าวชุมชน และสมาชิก เกี่ยวกับโครงการสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ภายใต้กรอบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้านการเกษตร และการเก็บข้อมูลตามแบบบันทึกการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลศูนย์ข้าวชุมชนของกรมการข้าว ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่อำเภอตาคลี และอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

            

hd 887

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ส่งศักดิ์ ต้นบุตร เจ้าหน้าที่โครงการ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์