head 884 

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สนามหน้าศาลากลาง และศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์

  

      เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายสิทธิชัย ม่วงงาม  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จังหวัดนครสวรรค์  ณ สนามหน้าศาลากลาง และศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์

            

hd 884

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

พรรณี โนราช เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน: ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์