head 882 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการทำแบบบันทึกฐานข้อมูลศูนย์ข้าวชุมชน ให้แก่ประธานศูนย์ข้าวชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว และอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

  

   เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายส่งศักดิ์ ต้นบุตร และนางสาวศิรดา ใจยง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี จัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการกรอกข้อมูลตามแบบบันทึกเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลศูนย์ข้าวชุมชนของกรมการข้าว ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ให้แก่ประธานศูนย์ข้าวชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว ในพื้นที่อำเภอหนองบัว และอำเภอไพศาลี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว และอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

            

hd 882

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ศิรดา ใจยง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์