head 881 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม AIC ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

  

     เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  มอบหมายให้ นางสาววงเดือน ฟักขำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม AIC ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในการประชุม

            

hd 881

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วงเดือน ฟักขำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์