head 880 

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ให้สัมภาษณ์ พร้อมนำชมการปฏิบัติงานของกลุ่มฝ่าย แก่ทีมสื่อเพื่อทำการบันทึกเทปกระบวนการทำงานในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์     

     เมื่อวันที่  1-2 ธันวาคม 2563 นายสิทธิชัย  ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  ให้สัมภาษณ์ พร้อมนำชมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ การควบคุมคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ ฯลฯ แก่ทีมสื่อที่มาทำการบันทึกเทปเกี่ยวกับกระบวนการทำงานในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

            

hd 880

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

สุภาวดี แก่นเสน เจ้าหน้าช่วยปฏิบัติงาน : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์