head 879 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามเก็บข้อมูลการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชน ณ อำเภอบรรพตพิสัย  และอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

     ระหว่างวันที่ 27 และ 30 พฤศจิกายน 2563 นายสิทธิชัย  ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายส่งศักดิ์ ต้นบุตร และนางสาวศิรดา ใจยง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ลงพื้นที่เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน พร้อมทั้งติดตามเก็บข้อมูลการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนที่ในพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัย และอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

            

hd 879

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

นายส่งศักดิ์ ต้นบุตร เจ้าหน้าที่โครงการ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์