เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ติดตามกลุ่มเกษตรกรที่ขอรับรองระบบการผลิต GAP

          ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2559 นายโอภาส  ประภัสโร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยมาตรฐาน GAP ออกติดตาม ให้คำแนะนำแก่กลุ่มเกษตรกรที่ขอรับรองระบบการผลิต GAP ในแบบกลุ่มเกี่ยวกับการกรอกแบบบันทึกข้อมูล และติดตามแปลงปลูกข้าวของสมาชิกที่ร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอหนองบัว อำเภอชุมตาบง และอำเภอแม่วงก์ นครสวรรค์

*********************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

สมพงษ์ ถานะวร ;เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์