head 878 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105     ณ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

   ระหว่างวันที่ 18 -20 พฤศจิกายน 2563   นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายโอภาส ประภัสโร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายถกลรัตน์ แซ่ลิ้ม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ติดตามการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 จากแปลงของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

            

hd 878

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ชัยวัฒน์ อรุณโชติ นักวิชาการเกษตร : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์