head 870 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นเพื่อตรวจประเมินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105  ฤดูฝน ปี 2563 ณ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

   ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2563 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายโอภาส ประภัสโร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพ และคณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ลงพื้นที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อตรวจประเมินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 2563 ของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านวังมะเดื่อ บ้านวังบ่อ และบ้านน้ำสาดเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โอกาสนี้หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ได้ชี้แจงสมาชิกเกี่ยวกับแผนจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนของศูนย์ฯ

            

hd 870

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ถกลรัตน์ แซ่ลิ้ม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์