head 869 

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมติดตามการเก็บข้อมูลจากแปลงข้าวงานวิจัยในปี 2563ณอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์    

      เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมติดตามการเก็บข้อมูลจากแปลงข้าวที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดทำงานวิจัยในปี 2563 ที่แปลงของ นายพิชัย โสทะ ประธานกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ในพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยนายถกลรัตน์ แซ่ลิ้ม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายชัยวัฒน์ อรุณโชติ นักวิชาการเกษตร กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ พร้อมทีมงาน และสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านห้วยโรง ได้ช่วยทำการเก็บข้อมูลในแปลง เช่น สุ่มนับจำนวนต้นและจำนวนรวงต่อตารางเมตร เก็บเกี่ยว นวด และคัดเเยกเมล็ดข้าว ฯลฯ

            

hd 869

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วีระชัย ปานพรม เจ้าหน้าที่โครงการฯ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์