head 868 

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ เพื่อติดตามการส่งมอบและสาธิตการใช้เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนณศูนย์ข้าวชุมชนสามัคคีพันธุ์ข้าวอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์    

   เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพื้นที่อำเภอพยุหะคีรี เพื่อติดตามการส่งมอบและสาธิตการใช้เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว และสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน ณ ศูนย์ข้าวชุมชนสามัคคีพันธุ์ข้าว (บ้านยางขาว) อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเครื่องดังกล่าวทางศูนย์ข้าวชุมชนฯ ได้รับการสนับสนุนตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

            

hd 868

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ส่งศักดิ์ ต้นบุตร เจ้าหน้าที่โครงการฯ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์