ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครสวรรค์ ร่วมปลูกข้าวแปลงทดลอง ที่กลุ่มฯ สะเดาซ้าย ลาดยาว

                    เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 นายสุนทร  โนราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้าย ร่วมปักดำข้าวในแปลงทดลองตามโครงการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ณ แปลงทดลองบ้านสะเดาซ้าย อำเภอลาดยาว  นครสวรรค์  โดยปลูกด้วยการปักดำ โดยการตีตารางให้ระยะห่างระหว่างแถว และระหว่างต้นข้าว เท่าๆ กัน

***************************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วงเดือน  ฟักขำ  : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์