head 876 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนศูนย์ข้าวขุมชน พร้อมสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการแปรรูปต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ณ อำเภอลาดยาว อำเภอหนองบัว และอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

      ระหว่างวันที่ 28 -29 ตุลาคม 2563 นายสิทธิชัย ม่วงงาม  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาววงเดือน ฟักขำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายส่งศักดิ์ ต้นบุตร เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ลงพื้นที่อำเภอลาดยาว หนองบัว และอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนศูนย์ข้าวขุมชน พร้อมสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการแปรรูปต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนแต่ละแห่ง

            

hd 867

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์