head 866 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและส่งมอบกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนาแปลงใหญ่ ณ อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอเก้าเลี้ยว และอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

      ระหว่างวันที่  27-28 ตุลาคม 2563 นายสิทธิชัย ม่วงงาม  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  มอบหมายให้ นางสาววงเดือน ฟักขำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ลงพื้นที่อำเภอหนองบัว อำเภอบรรพตพิสัย และอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ พร้อมทั้งส่งมอบกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่โครงการฯ สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรเพื่อบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจำหน่ายต่อไป

            

hd 866

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์