head 865 

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมการประชุมผ่านระบบ GIN conferenceเรื่องการส่งมอบและการตรวจรับเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

      เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  นายโอภาส ประภัสโร  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมผ่านระบบ GIN conferenceจากกรมการข้าว เพื่อรับฟังการชี้แจงเรื่องการส่งมอบและการตรวจรับเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ ที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว จัดซื้อและส่งมอบให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนที่ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ

            

hd 865

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วงเดือน ฟักขำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์