head 862 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของกรมการข้าว และประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ ถวายผ้ากฐินพระราชทานกรมการข้าว ประจำปี 2563 ณ วัดโพธาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์    

         เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานกรมการข้าว  ประจำปี 2563 ณ วัดโพธาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของกรมการข้าว และประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ร่วมพิธีครั้งนี้ โดยมียอดกฐินรวมทั้งสิ้น 1,076,103 บาท

            

hd 862

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ชัยวัฒน์ อรุณโชติ นักวิชาการเกษตร : ภาพ
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์