head 861 

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมการชี้แจงและวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ กรมการข้าว ปี 2564 ณ ห้องประชุมเสือพ่นน้ำ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

         เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมการชี้แจงและวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ กรมการข้าว ปี 2564 ณ ห้องประชุมเสือพ่นน้ำ    บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ โดย นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เป็นประธานในการประชุม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารกรมการข้าว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

            

hd 861

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วงเดือน ฟักขำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ภาพ
กลุ่มถ่ายทอดฯ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์