head 859 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจสอบการติดตั้งเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ณ อำเภอไพศาลี และอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

     เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายโอภาส ประภัสโร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจสอบการติดตั้งเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขาหินกลิ้ง อำเภอไพศาลี และศูนย์ข้าวชุมชนบ้านน้ำสาดเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

            

hd 859

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์