head 858 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามและสอบถามข้อมูลจากเกษตรกรที่ร่วมโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563  ณ อำเภอท่าตะโก

และอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

      เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวสุจิตรา ซิ่อสัตย์ นางสาววงเดือน ฟักขำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมการข้าว  ลงพื้นที่ตำบลวังใหญ่ ตำบลสานลำโพง อำเภอท่าตะโก และตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตาม และสอบถามข้อมูลจากเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว ที่ร่วมโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563

            

hd 858

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์