ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมให้บริการประชาชน ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ อ.แม่วงก์

           เมื่อวันทึ่ 26 ตุลาคม 2559 นายสุนทร โนราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงเรียนวัดปางสุด อำเภอแม่วงก์ นครสวรรค์ โดย นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ ฯ และเยี่ยมชมการให้บริการประชาชนของหน่วยงานต่างๆ ที่มาให้บริการประชาชนในโครงการครั้งนี้  ซึ่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ได้จัดนิทรรศการ และให้บริการศูนย์บริการชาวนา ให้คำแนะนำด้านข้าวแก่ผู้สนใจในพื้นที่

**************************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ เมธากูล, ส่งศักดิ์  ต้นบุตร : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์