head 857 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจประเมินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  พันธุ์ กข79 ฤดูฝน ปี 2563 ณ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563  ลงพื้นที่อำเภอชุมแสง เพื่อตรวจประเมินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข79  ของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

            

hd 857

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ชัยวัฒน์ อรุณโชติ นักวิชาการเกษตร : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์