head 856 

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดประชุมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

     เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  เป็นประธานในการประชุมวางแผนการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ซึ่งจัดโดยกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และตัวแทนสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อนำเสนอผลการจัดทำแปลงฤดูแล้ง ปี 2563 ของกลุ่มผู้ผลิตฯ  พร้อมทั้งร่วมหารือและกำหนดเป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2564

            

hd 856

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ถกลรัตน์ แซ่ลิ้ม  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ภาพ
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์