head 855 

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมแรง ร่วมใจจัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์ฯเพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

       เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมแรง ร่วมใจจัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์ฯ ตัดแต่งต้นไม้ กำจัดวัชพืช เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม

            

hd 855

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์