head 853 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านยางขาว (สามัคคีพันธุ์ข้าว) อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มควบคุมคุณภาพ นางสาววงเดือน ฟักขำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวณัฐกานต์   พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ลงพื้นที่อำเภอพยุหะคีรี   จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามการติดตั้งเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านยางขาว (สามัคคีพันธุ์ข้าว) ได้รับการสนับสนุนตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

            

hd 853

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ภาพ
กลุ่มถ่ายทอดฯ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์