head 847 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามและเตรียมการจัดทำเอกสารในการขอรับรองระบบ GAP ของกลุ่มนาแปลงใหญ่ในพื้นที่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

       เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายวัลลภ ชูชีพ และ นางสาวสุภาวดี แก่นเสน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ลงพื้นที่อำเภอหนองบัว เพื่อติดตามและเตรียมการจัดทำเอกสารในการขอรับรองระบบ GAP ข้าวเพื่อการบริโภค ของกลุ่มนาแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

            

hd 847

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

นายวัลลภ ชูชีพ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์