เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรในงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโครงการ CORIGAP

         เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559  นายสุวิทย์ เผือกจีน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (field Day) ของโครงการวิจัย CORIGAP ณ แปลงเรียนรู้บ้านหนองจิกรี อำเภอตาคลี นครสวรรค์

***********************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

สุวิทย์ เผือกจีน  : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์