head 846 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามและเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับรองระบบ GAP กลุ่มข้าวอุ่นใจบ้านหนองยาว ณ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

      เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563  นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวปัณณพัฒน์  อินพิทักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายวีรชัย ปานพรม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ  กลุ่มควบคุมคุณภาพ ลงพื้นที่อำเภอชุมแสง เพื่อติดตามและเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับรองระบบ GAPข้าวเพื่อการบริโภค ของกลุ่มข้าวอุ่นใจบ้านหนองยาว  ณ ที่ทำการกลุ่มฯ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

            

hd 846

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วีรชัย ปานพรม เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์