head 845 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามและเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตข้าว โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ อำเภอเมือง และชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

      เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาววงเดือน ฟักขำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ลงพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอเก้าเลี้ยวและอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามโครงการฯ พร้อมสอบถามและเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตข้าวของสมาชิกกลุ่มเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของผู้ร่วมโครงการฯ ต่อไป

            

hd 845

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

กัญญารัตน์ ปู่จันทร์ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์