head 844 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องชั่งดิจิตอล และจักรเย็บกระสอบให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนฯ ณ อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอหนองบัว อำเภอลาดยาว และ

อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

   ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2563 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี นายส่งศักดิ์ ต้นบุตร และนางสาวศิรดา ใจยง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องชั่งดิจิตอล และจักรเย็บกระสอบให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านห้วยโรง อำเภอบรรพตพิสัย ศูนย์ข้าวชุมบ้านน้ำสาดเหนือ อำเภอหนองบัว ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสะเดาซ้าย อำเภอลาดยาว และศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขาหินกลิ้ง อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อส่งมอบและสาธิตการใช้งานเครื่องชั่งดิจิตอล และจักรเย็บกระสอบ ที่โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนปี 2563 สนับสนุนให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนที่ร่วมโครงการ

            

hd 844

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ศิรดา ใจยง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์