head 843 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามและเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อ ขอรับรองระบบ GAP ณ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

     เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวปัณณพัฒน์ อินพิทักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายวีรชัย ปานพรม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ กลุ่มควบคุมคุณภาพ ลงพื้นที่อำเภอชุมตาบง เพื่อติดตามและเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับรองระบบ GAPข้าวเพื่อการบริโภค ของกลุ่มผลิตข้าวปลอดสารพิษ ณ ที่ทำการกลุ่มฯ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

            

hd 843

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วีรชัย ปานพรม  เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ  : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์