head 842 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองพิมวัฒนา อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

       เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายส่งศักดิ์ ต้นบุตร และ นางสาวศิรดา ใจยง เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ กลุ่มควบคุมคุณภาพ ลงพื้นที่ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองพิมวัฒนา ที่ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

            

hd 842

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

นางสาววิภาวรรณ เมธากุล เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์