head 841 

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ร่วมการสัมมนาเตรียมการและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564 ณ โรงแรมบึงฉวากรีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี

     ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2563 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมนายโอภาส ประภัสโร หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และนายนภัส ยิ้มกรุง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ร่วมการสัมมนาเตรียมการและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564 และขอเสนอตั้งงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี2564 ณ โรงแรมบึงฉวากรีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา

            

hd 841

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

นภัส ยิ้มกรุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์