head 840 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำเอกสารการขอรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองท้องคลอง อ.เก้าเลี้ยว

จ.นครสวรรค์

       เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวปัณณพัฒน์ อินพิทักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวปวีณา จั่นงาม เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว เพื่อติดตามการจัดทำเอกสารการขอรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองท้องคลอง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

            

hd 840

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

กุลธิดา น้อยบุญชู  เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ  : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์