head 839 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการต่างๆ ของสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2563 และวางแผนการปฏิบัติงานโครงการ ปี 2564 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

         ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2563 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาววงเดือน ฟักขำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการต่างๆ ของสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2563 และวางแผนการปฏิบัติงานโครงการ ปี 2564   ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายขจร เราประเสริฐ์ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนาดังกล่าว

            

hd 839

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

กุลธิดา น้อยบุญชู  เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ  : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์