head 838 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครสวรรค์

          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้นายพรเทพ สีวันนา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นประธานคณะทำงาน เพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯ (รอบที่ 1) ในพื้นที่ 124 ตำบลในจังหวัดนครสวรรค์ และหารือแนวทางการดำเนินงานของโครงการในระยะที่ 2 ต่อไป

            

hd 838

 

นายพรเทพ สีวันนา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  : ข่าว/ภาพ

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์