head 837 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำเอกสารการขอรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรโครงการปลูกข้าว และพืชผักปลอดภัย อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์

   เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวปัณณพัฒน์ อินพิทักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวปวีณา จั่นงาม เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กลุ่มควบคุมคุณภาพ ลงพื้นที่อำเภอชุมตาบง เพื่อติดตามการจัดทำเอกสารการขอรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรโครงการปลูกข้าวและพืชผักปลอดภัยรวมทั้งพลังงานทดแทนพร้อมทั้งแปรรูปสมุนไพรแปรรูปจำหน่าย อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

            

hd 837

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ปวีณา จั่นงาม เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์