เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ร่วมประชุมผ่านระบบ GIN Conference

          เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 นายสุนทร โนราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมข้าราชการ และพนักงานราชการ ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (GIN Conference) ของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว โดย นายวินัย ชมภูแก้ว ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานในการประชุม เพื่อแจ้งสั่งการข้อราชการ ในเรื่องเร่งด่วน และเรื่องที่หน่วยงานต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากส่วนภูมิภาค

************************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ เมธากูล : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์