ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พบปะสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ และติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์

             ช่วงต้นเดือนตุลาคม 2559 นายสุนทร โนราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ได้พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในอำเภอหนองบัว และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ในอำเภอพยุหะคีรี อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดสถานการณ์แปลงที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม และเตรียมความพร้อมของแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ก่อนการตรวจตัดสินแปลงอย่างเป็นทางการ

***************************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ชัยวัฒน์ อรุณโชติ : นักวิชาการเกษตร ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์